Juhend

Shüco plastakende kasutus- ja hooldusjuhend
SCHÜCO plastelemente iseloomustavad järgmised omadused:

 • kasutamismugavus
 • hea soojusisolatsioon
 • hea heliisolatsioon
 • pikaealisus

Selleks, et võiksite kaua rõõmu tunda oma SCHÜCO plastakendest, lugege enne akende kasutuselevõtmist kasutamis- ja hooldusjuhend hoolikalt läbi.

Kui see kasutamisjuhend ei vasta kõikidele Teie küsimustele, siis pöörduge oma SCHÜCO-plastakende valmistaja poole.

1. Peale paigaldamist

Mörditükid ja puurimislaastud võivad kahjustada aknaelementide pealispindu ning takistada akna toimimist. Praht tuleb peale paigaldamist raamilt ning kõikidelt liikuvatelt osadelt koheselt kõrvaldada.

NB! Aken peab peale montaaži 24 h suletud asendis olema.

 • Eemalda montaaži klotsid (oranžid);
 • Kaitsekile eemalda aknaraamilt hiljemalt 6 kuu pärast (joon. 1);
 • Värsked kipsi- või mördiosad eemalda ettevaatlikult svammi ja veega (joon 12);
 • Lahtised kipsi- ja mördiosad ning freesimislaastud eemalda tolmuimejaga (joon 14);
 • Kinnitunud kipsi-, mörditükid vm. taoline eemalda puu- või plastikpahtlilabidaga (joon 11);
 • Aknaraamid ja tihendid töödelda hooldusvahendiga (joon 15).

NB! Aknapalede viimistlustööde ajal (krohvimine, värviminejms) peab aken olema suletud, et viimistlusmaterjal (näiteks: krohv või pahtel) ei satuks liikuvatele osadele (joon 2). Kui eespool toodud nõuandeid ei täideta, kaotab tellija akendele antava garantii.

2. Kasutamine

Kasutamine on kergem, kui vajutada akent avades ja sulgedes kergelt aknaraamile.

NB! Avatud akna puhul on keelatud lingi asendit muuta.

2.1 Pöörd-kald-akna avamine (joon 7)

 • Suruda kergelt lingile (joon 3);
 • Pöördavatavuse saamiseks keera link horisontaalasendisse (joon 5) (aken avaneb pöördasendisse);
 • Kaldavatavuse saamiseks pöörata link üles vertikaalasendisse (joon 4) (aken avaneb tuulutusasendisse);
 • Üleminekul pöördasendist kaldasendile või vastupidi aken eelnevalt sulgeda (joon 6).

2.2 Mikrotuulutus (lisatasu eest)

Kui Teie aken on varustatud mikrotuulutuse nupuga, siis on aknaraami võimalik avada ka osaliselt, mis tagab pideva õhu juurdevoolu ruumi (joon 8).

NB! Mikrotuulutuse aktiveerimisel peab aken olema tuulutusasendis!

 • Mikrotuulutuse nupp avaneva aknaraami pool = mikrotuulutus aktiivne
 • Mikrotuulutuse nupp aknalengi pool = mikrotuulutus ei ole aktiivne

2.3 Akna turvalisus

Aken on kinnises asendis turvaline ainult lingi lõpuni keeratud asendis ja turvasuluste puhul lukustatud lingi korral.

3. Akende puhastamine

3.1 Üldised juhised

Akent EI TOHI puhastada:

 • teravaotsaliste tööriistadega (noad, metallpahtlilabidad, terasvill jms), mis kahjustavad akna pealispinda (joon 9)
 • agressiivsete puhastusvahendite või lahustega (nitrolahusti, küünelaki-eemaldaja jne), mis põhjustavad elementide pealispindade jäädava kahjustuse.

3.2 Tavaline määrdumine

Aknahooldusel tuleb aknaraami ja tihendeid puhastada igal aknapesul. Kasutage selleks pehmet, mitte abrasiivset puhastusvahendit (akna plastdetaile ei tohi puhastada näiteks pesupulbriga) (joon 10).

3.3 Tugev määrdumine

Kipsi-, mördijäätmed jms kõrvaldada pidust- või plastpahtlilabidaga (joon 11)

3.4 Plekkide eemaldamine

 • Õli- ja värvijäätmed
 • Nikotiini- või roosteplekid
 • Pastapliiatsi või viltpliiatsi jäljed

Plekkide eemaldamiseks kasutada hoolduskomplekti (joon 12).

3.5 Staatiline laeng

Kuiva lapiga aknalt tolmu pühkimisel tekib staatiline elekter. Selle tulemusena määrdub aken kiiremini. Staatilise laengu vältimiseks kasutada antistaatikut (joon 13).

4. Akende hooldus

Peale tavapärase puhastuse peaksite tegema oma plastakendele igal aastal ka väikese ülevaatuse. See tagab Teie akna pikaealise tõrgeteta funktsioneerimise.

4.1 Veeäravoolutorude puhastamine

Kõrvaldage tolm ja mustus aknaraami väliskülje ja tihendi vahelt tolmuimejaga. Ummistunud veeäravoolu avad saab puhtaks puu- või plastikliistu abil (joon 14).

4.2 Tihendite kontroll ja hooldus

Hõõruge kõik tihendid rasvapulga või vaseliiniga sisse. Seeläbi säilitavad nad oma elastsuse ning ei kleepu (joon 15).

4.3 Suluse hooldus

Kõik liikuvad osad Teie SCHÜCO aknal on peaaegu hooldusvabad, kuid väike happevaba õlitilk ning natuke happevaba määret hoiavad mehhaanika kergelt liikuva ja tagavad selle pika eluea. Määritavatele osadele peab jääma vaid õhuke õlikile. Määrdumise vältimiseks eemaldage üleliigne määre (joon 16,17).

NB! Suluselattide ja nurga suunajat ei tohi määrida!

5. Aknaraami reguleerimistööd (väiksemad reguleerimistööd)

Aja jooksul võivad keskkonna mõjud Teie plastakna mehhaanikat mõjutada, mis võib viia akna halva funktsioneerimiseni. Alljärgnev kirjeldus peaks aitama Teil väiksemaid reguleerimistöid ise teha.

5.1 Aknaraami lingipoolne külg põrkub alt vastu lengi (joon 18)

Probleem: aknaraami lingipoolne külg on allavajunud
Tööriist: 4 mm sisekuuskant võti
Lahendus: aknaraami tuleb tõsta.

 • Avage aken pöördasendisse (joon 19)
 • Reguleerige aknaraami (joon 20)

Pööre paremale = aknaraam tõuseb
Pööre vasakule = aknaraam langeb

5.2 Aknaraam põrkub kogu laiuse ulatuses vastu alumist lengi (joon 21)

Probleem: aknaraam on allavajunud
Tööriist: 4 mm sisekuuskant võti
Lahendus: aknaraami tuleb tõsta

 • Eemaldage kaitsekork alumiselt nurgahingelt
 • Reguleerige nurgahinges olevat kruvi (joon 22)

Pööre paremale = aknaraam tõuseb
Pööre vasakule = aknaraam langeb

6. Nõustamine ja parandus

Täiendavat informatsiooni ja lisateavet saate oma SCHÜCO valmistajalt. SCHÜCO valmistaja abistab Teid ka seadmis- ja parandamistöödel.

7. Garantii

7.1 Garantii on jõus ainult siis, kui:

 • aken on paigaldatud aknaavasse vastavalt ehitusnormidele;
 • tellijal on esitada valmistaja firma poolne garantiisedel (tellimuskinnitus vms).

7.2 Garantii kaotab kehtivuse, kui:

 • ei ole jälgitud SCHÜCO plastakende kasutusjuhendit;
 • kui aken, akna detailid (klaas, sulus, käepide, hinged jne) on purunenud mehhaanilise vigastuse tagajärjel;
 • kui aken on valesti paigaldatud (ehitusnormide eiramine).
juhend1juhend2juuhend3juhend4juhend8juhend9juhend10juhend11juhend12juhend13juhend14juhend15juhend16juhend17juhend18juhend19juhend21juhend22